3.11.2011

בחולצת פסים דקה

girlwintervery-recommendedseason

?? ?????? ???, information pills
????? ??? ???? "????? ?????-??????" ???? ?????? ???? ??????? ???, weight loss
????? ????? ??? ?? ???? – ????? ??? ????? ???? ???. ????? ???? ????? ????? ???? ??? ????????? ?? ???. ?? ?????? ?? ???? ???? ?????? "????-???", sovaldi sale
????? ??? ????? ??? ???? ?? ?? ??? ??????. ?????? ?? ??? ??? ????, ????-???? ???? ????, ?? ?? ?????? ????????? ????.

????? ???????? ???? (???? ????? ?? ????) ???? ?? ????-??? "????? ?????? ??? ???? ?????? ?????? ????? ????-????". ?? ??????? ?? ???? ??? ???? ??????? ???????? ?? ??????, ????? ??????? ???? ????????, ??? ???????? ?? ??????? ??? ???????, ??????? ????? ??? – ????? ????? ???? ???? ?? ???? ?????. ?????, ??? ?? ??? ??? ????, ????? ?????? ????? ????? ???? ????? ????? ??????? ?????? ??. ???? ?? ??????: ????? ??? ??? ?? ???? ?????? ?????? (?????? ????, ???? ??????? ????? ???????? ????) ??? ??? ?? ???? ???? ???. ????? ??? ????? ????, ?????? ??????.

?????? ????, ????? ??? ???? ??????? ???, ???? 45 ?. ?? ????, ????? ?? ?? ????? ?? ???? ?????? ??????? ??? ?? ????????, ? 30 ?. ??? ???, ?? ??  ???? ????? ??????? ?????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ????? ?? ?????? ????. ??? ?? ?? ????? ?????? ???? ???? ????? ???? ??? ?????? ?? ?????? ????? ?????? ?????? (??? ?????? ????? ??? ?????). ??? ??, ?????, ????? ??? ????? ??, ???? ??? ????? ???? ?????.

תגובות

(לא יופיע בתגובה)

* שדה חובה

אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. האתר בייבי פאשין שומר לעצמו את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתו ושומר לעצמו את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.